کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

با توجه به اهمیت سؤالات درس مدار الکتریکی رشته مهندسی کامپیوتر، در این پست لینک دانلود این سوالات از سال ۱۳۷۹ تا به امروز قرار گرفته است. با امید به اینکه مفید واقع شود.

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۷۹

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۸۰

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۸۱

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۸۲

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۸۳

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۸۴

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۸۵

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۸۶

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۸۷

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۸۸

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۸۹

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۹۰

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۹۲

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۹۳

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۹۴

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۹۵

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۹۶

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۹۷

سوالات مدار الکتریکی کارشناسی ارشد کامپیوتر سال ۱۳۹۸

 

منبع:وبسایت شخصی مصطفی تقوی کنی

Hide picture