نمونه سوالات المپیادها

سری اول نمونه سوالات المپیادهای برق:

·        نمونه سوال تحلیل مدارهای مقاومتی

·        نمونه سوال مدارهای معادل تونن و نورتن

·        نمونه سوال مدارهای مرتبه اول

·        نمونه سوال مدارهای مرتبه دوم

·        نمونه سوال مبانی مدارهای LTI

·        نمونه سوال تحلیل حالت دایمی سینوسی

·        نمونه سوال تزویج و ترانس

·        نمونه سوال روشهای منظم و فضای حالت

·        نمونه سوال تبدیل لاپلاس

·        نمونه سوال فرکانسهای طبیعی

·        نمونه سوال دوقطبی

·        نمونه سوال قضایای شبکه

Hide picture